Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và giải pháp

2.2.3. Phân tích tình hình tình hình sử dụng vốn của Techcombank.           Huy động được một nguồn vốn khổng lồ từ các tác nhân trong nền kinh tế, các ngân hàng sử dụng nó cho hoạt động kinh doanh của mình cụ thể là: giữ lại một phần làm dự trữ gồm dự trữ bắt buộc và dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán bộ phận còn lại…

Công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản. Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: NHTM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM 1.1 NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường……………….. 3         1.1.1 Khái niệm về NHTM………………………………………………………………….. 3         1.1.2 Sự ra đời và phát triển của NHTM………………………………………………. 3         1.1.3 Vai trò Của NHTM……………………………………………………………………. 5         1.1.4 Chức năng của NHTM………………………………………………………………. 7     1.2  Vốn trong…